Rhieni
Plant
Ysgol 

CYNLLUN GAD/GEY 2014-2015


Manylion ar sut mae’r ysgol wedi defnyddio’r grant - cliciwch yma

 

 

clawr llyfryn rhieni newydd

 

 

 

 

 

Cliciwch yma i weld y llyfryn

 

 

 

 

 

 

 

Y DIWRNOD YSGOL
Mae’r ysgol yn dechrau yn brydlon am 9.00yb
Mae’r athrawon yn gyfrifol am y plant o 8.50yb ac felly dylent fod yn eu hystafelloedd dosbarth, yn barod i dderbyn plant, mewn da bryd erbyn 8.50am

Egwyl Bore:
Babanod = 10.30yb – 10.45yb
Iau = 10.45yb – 11.00yb
Mae’r Pennaeth a Mrs Cath Thomas yn trefnu’r rotas ar gyfer athrawon sydd ar ddyletswydd ar y buarth.

Amser cinio:12.00 – 12-45
Gadewir plant allan o’u dosbarthiadau pan ddaw amser cinio yn drefnus.
Gadewir ystafelloedd dosbarth yn drefnus a phan fo’r tywydd yn wlyb amser cinio, dylid rhoi cyfarwyddiadau eglur i blant ynghylch yr hyn a ganiateir/na chaniateir iddynt ei wneud.
Caiff prydau ysgol eu gweini’n gyntaf, ac yna pob cinio pecyn ar alwad y gloch i’r neuadd fwyta am 12.20y.p
Mae athrawon yn diffodd goleuadau ac yn cau drysau ystafelloedd dosbarth.
Dylid annog plant i chwarae tu allan pryd bynnag bo modd.
Bydd plant iau sydd angen aros i mewn am resymau meddygol yn eistedd yn y neuadd uchaf yn unig.
Disgwylir i athrawon ddychwelyd i’w hystafelloedd dosbarth erbyn 12.45yp ar gyfer dechrau sesiwn y prynhawn yn brydlon.

Egwyl Prynhawn: CA1 Yn unig : Mae disgyblion Blynyddoedd 1 a 2 yn chwarae ar ran isaf buarth yr ysgol. Mae disgyblion Dosbarth Meithrin a Derbyn yn chwarae ar eu buarth arbennig.

Diwedd y diwrnod : 3.00yp.
Mae athrawon yn dal yn gyfrifol am y disgyblion tan 3.10 yp.
Mae rhieni yn disgwyl am eu plant ger giât flaen yr ysgol. Mae’r athrawon yn hebrwng y plant tuag at y giat.
Mae rhieni plant Dosbarth Meithrin a Derbyn yn disgwyl am eu plant yn y fynedfa ochr.
Ni chaniateir i blentyn gael ei drosglwyddo i ddieithryn. Os oes amheuaeth, cysylltwch â’r Pennaeth, Pennaeth Babanod neu Ysgrifenyddes yr Ysgol.
Dylid atgoffa plant na ddylent adael tir yr ysgol heb gael caniatâd y Pennaeth.


Sesiynau Meithrin = 9.00yb – 11.00yb 1.00 – 3.00yp

 

ARIAN CINIO
Cesglir hwn gan y Clerc Casglu Arian Cinio ar brynhawn ddydd Llun a Dydd Gwener.

 

GWEITHDREFNAU AMSER CHWARAE
Anogir plant i ddod a byrbrydau o ffrwythau i’w bwyta yn ystod egwyl y bore – gwaherddir creision a melysion.
Gall plant brynu ffrwythau o’r ysgol am 20c.
Dylid atgoffa plant i ddefnyddio’r toiledau yn ystod amseroedd chwarae er mwyn amharu cyn lleied a bo modd yn ystod gwersi.
Ceir rota dyletswydd ar y buarth ar wahân ar gyfer staff sy’n goruchwylio buarthau chwarae babanod a phlant iau.
Dylai’r athrawon hynny sydd ar ddyletswydd fynd allan yn brydlon a goruchwylio’r mannau a ddynodwyd iddynt.
Ar ddiwedd amseroedd chwarae, mae’r babanod yn sefyll mewn rhesi ac yn cael eu derbyn gan eu hathrawon yn y dosbarth.
Mae plant iau yn ymateb i alwad y gloch ac yn cael eu derbyn gan yr athro/athrawes sydd ar ddyletswydd ar y buarth, byddant yna’n mynd i mewn bob yn un ac un yn syth i’w hystafelloedd dosbarth
Bydd yr athrawon yn gadael yr ystafell athrawon ar ganiad y gloch ac yn aros yn y dosbarthiadau er mwyn sicrhau bod plant yn dychwelyd yn drefnus i mewn i’r ysgol rhwng diwedd amser chwarae a dechrau gwersi.

AMSEROEDD CHWARAE PAN FO’R TYWYDD YN WLYB
Dylai’r athro/athrawes ar ddyletswydd fynd o amgylch pob ystafell ddosbarth yn eu hadran.
Dyrennir disgyblion Blwyddyn 6 yn arolygwyr i bob grwp blwyddyn o fewn yr Adran Iau.
Dylid arddangos enwau arolygwyr ar ddrws pob ystafell ddosbarth.
Mae pob ystafell ddosbarth yn cynnwys Cist Amser Chwarae pan fo’r tywydd yn wlyb – mae aelodau’r cyngor ysgol ym mhob ystafell ddosbarth yn gyfrifol am warchod y cistiau a’u cynnwys.


CADW GOLWG AR DDISGYBLION
Mae’r mannau mynd o amgylch tu mewn i’r prif adeiladau yn gyfyngedig ac mae angen i staff gadw golwg ar symudiadau plant ar yr adegau tyngedfennol canlynol:
- mynd allan a dod i mewn yn ystod amser chwarae ac amser cinio
- ar ddiwedd y diwrnod ysgol (dylid gadael i blant fynd allan o’r dosbarthiadau fesul tipyn i gasglu cotiau ac eiddo, yn arbennig ar ddyddiau gwlyb.)
- symud i ac o’r neuadd ar gyfer gwasanaethau boreol a gwersi
- wrth newid ar gyfer AG
- wrth fynd i ac o’r pwll nofio
- wrth gyfnewid ystafelloedd

 

YMDDYGIAD A DISGYBLAETH
Mae gan Ysgol Hirael Bolisi Ymddygiad a Disgyblaeth manwl sydd fwyaf effeithiol pan gaiff dulliau o fynd ati a gweithdrefnau eu gweithredu’n gyson gan yr holl staff. Mae’r Polisi’n cynnwys canllaw ar wobrwyon a chosbau, ar ddelio gydag achosion o Fwlio ac Aflonyddu Hiliol.
Mae staff bob amser yn rhannu eu pryderon gyda chydweithwyr eraill os cânt anhawster cyson gydag agweddau o gynnal codau ymddygiad a disgyblaeth ymhlith y plant.

Caiff y polisi hwn ei arddangos mewn pob ystafell ddosbarth gydol yr amser a gofynnir i staff ymgyfarwyddo â’i gynnwys.

Cyfeirio disgyblion oherwydd camymddwyn
Mae’r gadwyn awdurdod fel a ganlyn:
Mae athrawon dosbarth yn delio â materion disgyblu dydd i ddydd yn ystod gwersi ac yn ystod egwyl.

Dylid cyfeirio lefelau cynyddol o ddiffyg disgyblaeth at y Pennaeth Bydd camymddygiad difrifol neu gyson yn cael ei gyfeirio naill ai at Nia Walker (CGAAA) os yw’n fater AAA, neu,at y Pennaeth i gymryd mesurau disgyblu ffurfiol.

 

GWASANAETHAU YN YR YSGOL A CHYD-ADDOLI
Cynhelir gwasanaethau ysgol gyfan ar ddechrau a diwedd pob tymor.
Cynhelir gwasanaeth y Cyfnod Sylfaen yn yn ddyddiol.
Cynhelir gwasanaethau Cyfnod Allweddol 2 hefyd yn ddyddiol


Mae’r holl athrawon yn gyfrifol am y gwasanaethau hyn ac mae disgyblion o bob dosbarth yn cymryd rhan gyda themâu ar sail rota.

Ni bydd Mwslemiaid yn mynychu’r gwasanaethau hyn.

 

GWEITHDREFNAU MEWN ARGYFWNG
YMARFER TAN
Cynhelir y rhain bob tymor
Dylai athrawon ddilyn y gweithdrefnau ar gyfer gwacáu’r ystafell ddosbarth a’r ysgol gyda’u dosbarthiadau fel bod plant yn gwybod ac yn deall yr hyn a ddisgwylir ganddynt pan fo’r gloch dân yn seinio.

Mae rhybudd ym mhob ystafell ddosbarth/neuaddau ysgol yn dynodi pa ffordd mae’r rhai sydd yn y dosbarth yn mynd at y man ymgynnull a bennwyd. (pen uchaf buarth yr ysgol/cae’r ysgol)
Rhaid mynd a rhestr o enwau’r disgyblion allan ar yr adegau hyn i ganfod a yw pawb yn bresennol

Yr athrawon sy’n gadael yr ystafell ddiwethaf, gan gau’r drws wrth fynd.
Caiff y toiledau eu gwirio gan y Pennaeth a Phennaeth y Babanod.

 

Cael pawb allan o’r neuadd amser cinio:
Caiff disgyblion a staff eu cyfarwyddo i ddefnyddio’r drysau ar y fynedfa ochr neu’r drws yn arwain at Adran y Babanod er mwyn hwyluso cael pawb allan.

 

MATERION YN YMWNEUD A IECHYD, DIOGELWCH A BUGEILIOL
Dylai staff ymgyfarwyddo â chynnwys y Polisi Iechyd a Diogelwch. Mae’r staff yn gyfrifol am eu diogelwch personol a diogelwch y plant pan maent dan eu gofal. Dylid hysbysu’r Pennaeth o unrhyw beth sy’n peri pryder neu a gaiff ei adnabod fel bod yn peryglu iechyd a diogelwch.

Asesiadau Risg
Cynhelir asesiadau risg dosbarthiadau yn flynyddol gan athrawon dosbarth.
Mae’r Pennaeth yn cynnal asesiadau risg ysgol gyfan.

Trydan
Mae holl aelodau’r staff yn gyfrifol am Ddiogelwch Trydanol.
Dylid addysgu plant ynghylch agweddau o arfer diogelwch, sy’n briodol ar gyfer eu hoedrannau.
Dylai staff sicrhau nad yw fflecsys, lidiau ac estyniadau yn beryglus.
Dylid cau i lawr a diffodd cyfrifiaduron yn y prif gyflenwad bob nos.

PETHAU GWERTHFAWR PERSONOL
Cynghorir staff i beidio â gadael unrhyw bethau gwerthfawr personol o amgylch yr ysgol. Os deuir ag eitemau personal megis camerau a ffonau symudol i’r ysgol at ddefnydd personol, dylid rhoi cyfrif amdanynt yn yswiriant ty/eiddo pob athro unigol.

 

DEFNYDDIO CERBYDAU STAFF
Ni all staff gludo plant yn eu cerbydau personol oni wnaed trefniadau ymlaen llaw gyda’r cwmniau yswiriant personol. Nid oes polisi yswiriant ysgol ar gyfer staff ar yr adegau hyn.


DIOGELWCH
Ni ellir cael mynediad i’r ysgol tu allan i oriau ond trwy un o ddeiliaid y System Larwm Diogelwch sydd wedi eu henwi h.y. Pennaeth a Gofalwr.
Er mwyn lleihau’r perygl o larymau yn seinio heb achos, dylid sicrhau bod gwrthrychau sy’n hongian a phapurau a roddir ar y waliau wedi eu gosod yn dynn.
Caiff yr holl ddrysau allanol eu cau ar ôl 9.00 y.b.
Rhaid i bob ymwelydd ganu cloch y drws a galw yn swyddfa’r Pennaeth.
Dylai staff herio unrhyw ddieithryn a welir ar dir yr ysgol.


ARIAN YSGOL

Dylid trosglwyddo pob arian a gesglir yn yr ysgol i ysgrifenyddes yr ysgol.
Ni ddylid ar unrhyw adeg, adael gwerth dros £10 yn yr ystafell ddosbarth.


GOFAL BUGEILIOL

Mae gan POB aelod o’r staff ddyletswydd gofal am les y plant tra maent dan ofal yr ysgol, prun a ydynt ar dir yr ysgol ai peidio.
Dylid lleisio unrhyw bryderon gyda’r CGAAA neu’r Pennaeth


MATERION AMDDIFFYN PLANT

Cedwir copi o ganllawiau’r AALL yn ystafell y Pennaeth.
Dylai athrawon ymgyfarwyddo â’r cynnwys a pheidio â phetruso i hysbysu’r Pennaeth os oes ganddynt y pryder lleiaf ynghylch plentyn.


MATERION MEDDYGOL

Dylid dilyn polisi’r Ysgol ar Roi Moddion. Dylai rhieni anfon llythyr at y Pennaeth yn gofyn am i foddion unigol gael ei gadw yn yr ysgol. Nid yw staff ond yn atebol yn gyfreithiol am oruchwylio y cymerir y moddion.
Cedwir y moddion yn swyddfa’r Pennaeth bob amser.
Ar ddechrau pob blwyddyn ysgol, dylai athrawon sy’n derbyn wneud nodyn o unrhyw wybodaeth feddygol a drosglwyddir yn ffeiliau asesu’r plant. Dylid cadw mewn cof bod y wybodaeth hon yn gyfrinachol.
Dylid nodi’n arbennig unrhyw alergeddau neu adweithiau e.e. i bigiadau neu fwydydd.
Mae’r Nyrs Ysgol yn ymweld yn rheolaidd.


LLAU PEN

Mae’r gwesteion annymunol hyn yn ymweld yn aml iawn!
Ar adegau, gall bydd angen anfon llythyrau adref. Dylai’r athrawon hynny sy’n gwybod nad yw plant a rhieni yn amlwg yn gwneud unrhyw ymdrech i oresgyn y broblem hysbysu’r Pennaeth a fydd yn delio â hyn yn syth.

 

Y CWRICWLWM CYMREIG A’R SIARTER IAITH

Dylai staff bob amser geisio defnyddio’r Gymraeg yn rheolaidd gyda phob disgybl.

Dylai’r Gymraeg fod yn nodwedd gyson o arddangosfeydd mewn pob ystafell ddosbarth a choridor gan y dylid manteisio ar bob cyfle i amlygu agweddau o’r Cwricwlwm Cymreig ym mywyd cyffredinol a gwaith yr ysgol.

 

Y DIMENSIWN AML-DDIWYLLIANNOL

Rydym yn dathlu bod plant o lawer o wledydd tramor yn mynychu’r ysgol.
Cymer athrawon i ystyriaeth y gwahanol genhedloedd a geir yn yr ysgol gan ganolbwyntio ar arddangosfeydd o ffyrdd o fyw, bwyd, arferion, iaith, ayb o dro i dro 

Bookmark and Share


Amdanom
Ysgol Hirael ~ Ysgol gymuned ar gyfer plant rhwng 3-11 mlwydd oed.
Ysgol Hirael

Orme Road,
Hirael,
Bangor,
Gwynedd, LL57 1BA

Cysylltu

Miss Valmai Davies B.Add

(01248) 352182
post@ysgolhirael.org